صدور بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۳/۵۲۴ جهت رفع ابهامات در خصوص محاسبه تسعیر ارز

اخیراً مشاهده شده که بعضی از فعالان اقتصادی درمقابل صدور کالای خود به کشورهای همجوار مانند عراق، افغانستان و تاجیکستان

ادامه