مجوز فعالیت یکصد و سی و یکمین صندوق سرمایه گذاری صادر شد

  سازمان بورس و اوراق بهادار، مجوز فعالیت یکصد و سی و یکمین صندوق سرمایه گذاری را با نام ˈصندوق

ادامه