مجوز دولت به شرکت‌های صنعتی برای توسعه سرمایه‌گذاری در مناطق محروم

      دولت به سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی برای توسعه سرمایه گذاری در مناطق محروم مجوز داد. به گزارش

ادامه