مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت خدمات پنبه و الیاف نساجی ایران برگزار گردید

  جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شركت خدمات پنبه و الیاف نساجی ایران رأس ساعت ۱۰ روز چهارشنبه مورخ ۲۹/۶/۹۱

ادامه