مجلس ۲۰۰ ميليارد ريال را به آموزش و سطح‌بندي قاليبافان اختصاص داد

تهران – نمايندگان مجلس شوراي اسلامي براي ارتقاي كيفيت فرش‌هاي توليدي و مواد اوليه داخلي فرش، ۲۰۰ ميليارد ريال را

ادامه