مجلس سهمیه ۲۵درصدی جانبازان و آزادگان در استخدام دولتی را تصویب کرد

  مجلس شورای اسلامی با گذراندن مصوبه ای کلیه دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرد در چارچوب سهمیه استخدامی و جایگزینی

ادامه