مجلس خواستار تعیین فوری حدود وظایف و اختیارات وزارت نفت شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرحی موافقت کردند که براساس آن ‌وظایف و اختیارات وزارت نفت در امور حاکمیتی

ادامه