مجلس اول شوراي ملي، بحث درباره انتقال امتيازنامه كارخانه نساجي و معادن

مجلس اول شوراي ملي، بحث درباره انتقال امتيازنامه كارخانه نساجي و معادن، ۱۲۸۵ هجري خورشيدياظهار امتيازنامچه بايد از طرف دولت

ادامه