مجلس به تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی رای داد / مخالفت دولت با ادغام معاونت ها

  کلیات طرح یک فوریت تشکیل سازمان مدیریت، برنامه‌ریزی و بهره وری در جلسه علنی دیروز مجلس تصویب شد. به

ادامه