مجتمع بندری شهید رجایی بزرگترین پایانه ترانزیتی پنبه آسیای میانه می شود

  با تکمیل طرح احداث ایستگاه تخلیه و بارگیری ریلی توسط بخش خصوصی در مجتمع بندری مذکور، این مجتمع به

ادامه