متن کامل مجوز برداشت بانک مرکزی از حساب بانک‌ها بابت ارز تحویلی

  با تصویب نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه ساماندهی ارز، بانک مرکزی مجاز شد معادل ریالی تفاوت قیمت ارز

ادامه