متن کامل لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی منتشر شد

  متن کامل لایحه رفع موانع رقابت پذیری و ارتقای نظام مالی کشور که توسط رئیس جمهور به مجلس تقدیم

ادامه