متنوع سازی نرخ بلیت هواپیما پس از رتبه بندی شركت های هواپیمایی در اردیبهشت

  معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان این كه رتبه شركت های هواپیمایی در اردیبهشت ماه اعلام می شود

ادامه