مبتكرين نساجي در نمايشگاه دستاوردهاي نوآوري و فناوري صنعت و معدن

نمايشگاه “دستاوردهاي نوآوري و فناوري بخش صنعت و معدن” از سوي وزارت صنايع و معادن و با مشارکت مراکز صنعتي،

ادامه