مبارزه ریشه ای با جرایم اقتصادی زمینه ساز امنیت سرمایه گذاری است

  تهران- عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران ، مبارزه ریشه ای با جرایم اقتصادی را زمینه

ادامه