رشد ۲۰ درصدی صادرات غیر نفتی در سال جاری/ استقرار دولت الکترونیک راهکار مبارزه با مفاسد اقتصادی

  معاون اول رئیس جمهور استقرار دولت الکترونیک را از جمله راههای پیشگیری و مقابله با مفاسد اقتصادی دانست و

ادامه