مبارزه با آفات در ۱۵‌هزار هكتار از اراضي پنبه سمنان انجام شد

مدير حفظ نباتات سازمان جهاد كشاورزي استان سمنان گفت: در سال زراعي جاري در سطحي معادل ۱۵‌هزار ۱۶۸هكتار از اراضي

ادامه