ماندن در مقام اول توليد و صادرات؛ نيازمند عزم جدي و ملي

نايب رئيس انجمن توليدكنندگان و صادركنندگان زعفران خراسان جنوبي با ابراز نگراني نسبت به تهديد جايگاه توليد و صادرات كشورمان،

ادامه