ماموریت ما درخط مقدم تولید،رهایی كشور از وابستگی به بیگانگان است

  تهران – وزیر نفت در پیامی به سومین همایش ‘پایدار، یكپارچه و دانایی محور منطقه اقتصادی انرژی پارس ‘

ادامه