ماموریت دولتی‌ها در اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی تعیین شد

معاون اول رئیس جمهور در ماموریت‌های جداگانه‌ای، تکالیف وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی و معاونین رییس جمهور و بانک مرکزی را

ادامه