پرداخت ماليات تنها علت خروج فروشندگان از صنف فرش

عراقچي گفت: تورم و رکود بخش صادرات باعث شد فروشندگان فرش دستباف بازار خوبي نداشته باشند. سيد مجتبي عراقچي رئيس

ادامه