مازندرانی ها آب را به سمنانی ها می بازند و خاک را به تهرانی ها!

حضور ناگهانی رئیس جمهور در مازندران و کلنگ زنی یک پروژه ‘سمنانی’ به استناد حضور پررنگ مدیران تا بناگوش خندان

ادامه