ليست‎ ‎كالاهاي نساجي خارجي ممنوعه براي خريددستگاهاي دولتي!‏

گروه‎ ‎حمايت از توليد دولت در راستاي حمايت  از كالاهاي توليد داخل، فهرست اقلام خارجي‎ ‎كه خريد آن براي دستگاه

ادامه