برگزاری نمایشگاه صنایع دستی و هدایا در هند

  بدین وسیله به اطلاع اعضای محترم انجمن صنایع نساجی ایران می رساند شورای توسعه صادرات صنایع دستی هند؛ در

ادامه