حمل مستقیم کالا با لغو تحریم کشتیرانی افزایش می‌یابد

  مدیرعامل سازمان بنادرو دریانوردی گفت: با لغو تحریم کشتیرانی جمهوری اسلامی در اتحادیه اروپا، حمل مستقیم کالا توسط کشتیرانی

ادامه