بخشنامه ممنوعیت قرارداد موقت در کارگاه‌های دائمی با اعتراض کارفرمایان لغو شد

    دبیرکل شورای اسلامی کار کشور گفت: بخشنامه ممنوعیت قرارداد موقت در کارگاه‌های دائمی با اعتراض کارفرمایان لغو شده

ادامه