مناسبات تجاری و بانکی ایران و ایرلند با لغوکامل تحریم ها رشد پیدا می کند

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: لغو کامل تحریم ها علیه ایران می تواند به روند رو به رشد

ادامه