لزوم هماهنگی بیشتر بین فعالان اقتصادی برای اقتصاد مقاومتی

  یك كارشناس اقتصادی گفت: دولت با استفاده از پتانسیل خود با ایجاد مركزی واحد باید هماهنگی لازم میان دستگاه

ادامه