لزوم برخورداری پیوست صنعت برای طرح های جامع و تفصیلی بررسی شد

  مسئول دبیرخانه كارگروه حمایت از تولید از رسیدگی به مشكلات واحدهای تولیدی در زمینه استقرار در محدوده های شهری

ادامه