لزوم اداره سازمان تامین اجتماعی توسط کارگران وکارمندان

یک عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی هیچکدام از تشکل‌های

ادامه