لباسهای هوشمند منطبق با دما با ماهیچه‌های مصنوعی ابرنیرومند

  محققان دانشگاه تگزاس با همکاری تیمی از محققان بین‌المللی موفق به ساخت ماهیچه‌های مصنوعی جدی فوق نیرومند شده‌اند که

ادامه