نفوذ منسوجات بی بافت در بازارهای خاص و ویژه

دکتر شاهین کاظمی – دکتری مهندسی شیمی نساجی و علوم الیاف، دانشگاه صنعتی امیرکبیر مقدمه هرچند که در نگاه غیرتخصصی

ادامه