لاریجانی مغایرت ۱۴مصوبه‌ دیگر دولت با قوانین را اعلام ‌کرد

رئیس مجلس شورای اسلامی با استناد به بررسی‌های اولیه هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین و اعمال نظر مقدماتی این

ادامه