غول های نفتی در صف انتظار؛ رایزنی شرکت های نفتی اروپایی برای بازگشت به ایران در غیاب آمریکایی ها

      غولهای نفتی پس از تحولات ماه های اخیر و توافق ایران و ۱+۵ در ژنو نتوانسته اند، اشتیاق

ادامه