غضنفری : تزریق ۴۰ هزار میلیارد تومان منابع جدید به حوزه تولید در سال جاری

  وزیر صنعت، معدن و تجارت از تزریق ۴۰ هزار میلیارد تومان منابع جدید برای حوزه تولید در سال جاری

ادامه