عملیات ساخت نخستین خطوط ریلی با مشاركت بخش خصوصی در شیراز آغاز شد

  شیراز- عملیات احداث راه آهن شیراز- بوشهر – عسلویه ، كه نخستین خطوط ریلی است با مشاركت بخش خصوصی

ادامه