عقب ماندگی فاحش ایران از کشورهای همسایه در برداشت از میادین مشترک

وزیر نفت با اشاره به وجود ۲۶ میدان نفتی مشترک بین ایران و همسایگان خود از عقب ماندگی فاحش ایران

ادامه