گزارشی از افتتاح کارخانه عطرین نخ قم و تاراریس آریا

  زنده باد کار، زنده باد کارگر، زنده باد کارفرما به گزارش شهرک صنعتی شکوهیه قم، سیزدهم بهمن ماه و

ادامه