انتخاب عضو هیأت مدیره شرکت کیمیا پلی استر به عنوان رئیس هیأت مدیره انجمن صنایع نساجی استان قم

    حامد مقدم، به عنوان رئیس هیأت مدیره انجمن صنایع نساجی استان قم انتخاب شد. انجمن صنایع نساجی ایران

ادامه