عراقی ها مشتاق حضور شركت های ایرانی در كشورشان هستند

مدیركل هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان گفت: عراق برای حضورشركت های ایرانی درپروژه های عمرانی و بازسازی این كشور تمایل

ادامه