عدالتیان: دولت نماینده کارفرمایان نیست؛ نماینده نفت است / پیشنهاد صادقی برای تعیین مزد با فرمول تلفیقی

      رئیس اتحادیه پیشکسوتان کارگری در برنامه مناظره گفت: اگر مزد جداگانه محاسبه شود و در کنار آن بن

ادامه