عبدالعزیز فرمانفرماییان معمار موزه فرش درگذشت

عبدالعزیز فرمانفرماییان معمار بناهاي ماندگاري چون استادیوم آزادی، مسجد دانشگاه تهران، مزه فرش ايران، اکسپوي ايران در مونترال ۱۹۶۷ و

ادامه