طي۴ ماهه نخست سال جاري؛فرش كاشان بيشترين ميزان صادرات كشور است

بيش از ۲ ميليون مترمربع فرش ماشيني كاشان صادرشد. معاون مديركل و رئيس اداره تحقيقات صنعتي كاشان از صادرات ۲

ادامه