طرح های پارچه با المانهای طبیعی- کاری از استودیو طراحی پارچه Lunn

طرح های پارچه ای که در زیر نمایش داده شده است با استفاده از المانهای طبیعی مانند برگ ، گل

ادامه