طرح اتصال خطوط ریلی ایران به چین از طریق افغانستان و تاجیكستان

ایران و تاجیكستان استقبال كردندطرح اتصال خطوط ریلی ایران به چین از طریق افغانستان و تاجیكستان وزیر حمل و نقل

ادامه