طرح‌های موجود برای بافت فرش با حفظ اصالت و فرهنگ به روز شود

  رئیس اتحادیه بافندگان فرش دستباف استان اصفهان گفت: طرح‌های مورد استفاده برای بافت فرش به روز نیست و لازم

ادامه