طرح‌های صنایع نساجی از صندوق توسعه ملی اعتباری دریافت نکرده است

تاکنون طرح‌های مختلفی از سوی کارخانجات نساجی به صندوق توسعه ملی ارائه و پیشنهاد شده اما تا به امروز با

ادامه