طراحی نسخه روان‌سازی فعالیت سرمایه‌گذاران/ اولویت دولت در جذب سرمایه خارجی

محمدرضا رحیمی در جلسه ‌بررسی مسائل صاحبان طرح های سرمایه گذاری خارجی کشور، گفت: افزایش سرمایه گذاری خارجی در کشور

ادامه