طراحی لباس هوشمند برای افزایش تحمل سربازان در برابر خستگی

  مهندسان موسسه ویس دانشگاه هاروارد در حال كار بر روی یك لباس هوشمند هستند كه به ارتقای مقاومت فیزیكی

ادامه