طراحي لباس شب با الهام از مرجان ها و ستاره هاي دريايي

  نویسندگان: پریسا زنگنه، آزاده میرجلیلی، صفیه ابراهیمیان هاشمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد، دانشکده هنر، گروه طراحی پارچه و

ادامه